WEEK 2 – IK zal er voor jou zijn

 

DAG 6 – dinsdag 23 februari 2021

 

 

Licht in het donker

Steek een kaars aan als teken van Gods aanwezigheid

 

Muziek

O God, our Help in Ages Past

 

In de muziekkeuze voor deze bezinningsmomenten zal soms mijn voorliefde voor liederen uit de Engelse traditie doorklinken. Zo ook vandaag in de hymne ‘O God, our Help in Ages Past’, uitgevoerd door het King’s College Choir uit Cambridge. Wij kennen deze bewerking van psalm 90 als het lied ‘O God, die droeg ons voorgeslacht’, lied 90A uit ons Liedboek:

 

O God, die droeg ons voorgeslacht

in  nacht en stormgebruis,

bewijs ook ons uw trouw en macht,

wees eeuwig ons tehuis.

 

 

Klik HIER om de gesproken versie van dit bezinningsmoment te starten.

 

Openingswoorden

Gezegend zijt Gij, God,

koning der wereld,

die de morgen ontbood

en het licht hebt geroepen,

zegen ook mij

met uw licht!

 

Schriftlezing: Exodus 3: 4-6

Maar toen de HEER zag dat Mozes dat ging doen, riep hij hem vanuit de struik: ‘Mozes! Mozes!’ ‘Ik luister,’ antwoordde Mozes. ‘Kom niet dichterbij,’ waarschuwde de HEER, ‘en trek je sandalen uit, want de grond waarop je staat, is heilig. Ik ben de God van je vader, de God van Abraham, de God van Isaak en de God van Jakob.’ Mozes bedekte zijn gezicht, want hij durfde niet naar God te kijken.

 

Stilte

Wees stil in Gods aanwezigheid om de tekst tot je te laten spreken.

 

Wie behoefte heeft aan een langere stilte, kan de ingesproken versie even pauzeren.

 

Gedachten bij de schriftlezing

De onbevangenheid die we gisteren bij Mozes zagen, wordt nu toch even een halt toegeroepen. ‘Kom niet dichterbij en trek je sandalen uit, want de grond waarop je staat, is heilig.’ En onze lezing eindigt vandaag met de mededeling dat Mozes zijn gezicht bedekt, omdat hij niet naar God durft te kijken.

Meestal gaat het net andersom. Wanneer we in de Bijbel horen over mensen die een godservaring hebben – bijvoorbeeld in de ontmoeting met een engel of door een ander bijzonder verschijnsel – dan is hun eerste reactie er meestal één van schrik en angst. ‘Wees niet bang,’ klinkt er dan, maar ik heb altijd zo mijn twijfel of die woorden nu meteen het gewenste effect hebben op de persoon in kwestie.

Misschien verraadt dit wel iets van mijn godsbeeld. Ik voel zelf meer herkenning bij mensen die God met enige angst of op z’n minst voorzichtigheid benaderen, dan bij mensen die zonder enige schroom contact zoeken met God. Tegelijkertijd heb ik juist wel bewondering voor mensen die hun geloof wat lichter en onbevangener kunnen beleven. Want het lijkt wel alsof je dan Gods nabijheid ook wat makkelijker kunt ervaren.

Maar terwijl Mozes hier leert om zelf een gepaste, eerbiedige afstand te bewaren, ervaart hij juist hoe deze God hem bijzonder nabij komt. Deze God blijkt hem te kennen. Hij maakt zichzelf bekend als de God van zijn vader, de God van Abraham, de God van Isaak en de God van Jakob. Mozes, die opgroeide aan het Egyptische hof en later als vreemdeling in Midjan kwam wonen, hervindt hier de verbinding met zijn familie en het volk waartoe hij behoort. Hij krijgt zicht op de weg die God met hen is gegaan.

Ik vind het altijd bijzonder om te bedenken hoeveel mensen ons al zijn voorgegaan op de weg van het geloof. Dat vervult me met een zekere eerbied en ontzag, en juist dat brengt me dichter bij God.

 

Gebed

Verborgen God,

Gij gaat ons mensen ver te boven

en toch zijt Gij ons nabij

in Jezus, de Zoon van de mensen.

Schenk ons vertrouwen in de weg

waartoe Hij ons roept,

opdat wij kunnen leven als uw kinderen

in gerechtigheid en vrede,

vandaag en alle dagen van ons leven.

Amen.

 

Om te doen

Denk eens aan iemand die jou is voorgegaan op de weg van het geloof, iemand die jou geïnspireerd heeft. En als het (nog) mogelijk is, zoek dan even contact met die persoon om hem of haar daar iets over te vertellen.

 

Woorden om de dag mee in te gaan

Hij zal er zijn

als een hand aan de horizon,

een wolk die opengaat.

Hij die mijn oor is aan de nacht,

die gadeslaat

houdt wacht.

 

Hij zal er zijn

in zuilen van licht,

breed over het water geland.

Hij die mijn schaduw is bij dag,

een lichtspoor

op zijn woord.

 

Hij zal er zijn

als een stem aan mijn deur,

een vogel van vuur en wind.

Hij die zich deelt in brood en wijn,

leeftocht in

de woestijn.

(Kees Hermis)