WEEK 4 laat je Mij er voor jou zijn?

 

DAG 17 maandag 8 maart 2021

Deze week bereiken we het punt waarop we halverwege zijn op de weg naar Pasen. Ons vertrekpunt ligt goed en wel achter ons, onze bestemming is nog een behoorlijk eind weg; zo halverwege kan het zomaar gebeuren dat ons de moed even in de schoenen zakt. Zo gebeurde dat ook bij de profeet Elia, over wie we deze week horen. Hij probeert Gods Woord te verkondigen in een wereld waarin veel mensen liever hun vertrouwen stellen in goden zoals Bal. Het is de vraag of hij in die situatie de zorg van God kan toelaten: laat je Mij er voor jou zijn?

 

Licht in het donker

Steek een kaars aan als teken van Gods aanwezigheid

 

Muziek

Een mens te zijn op aarde

in deze wereldtijd,

is leven van genade

buiten de eeuwigheid,

is leven van de woorden

die opgeschreven staan

en net als Jezus worden

die t ons heeft voorgedaan.

 

(Lied 538: 1, 3, uitgevoerd door Vocaal Ensemble Voices uit Bussum o.l.v. Piet Philipse)

 

 

Klik HIER om de gesproken versie van dit bezinningsmoment te starten.

 

Openingswoorden

Gezegend zijt Gij, God,

koning der wereld,

die de morgen ontbood

en het licht hebt geroepen,

zegen ook mij

met uw licht!

 

Schriftlezing: 1 Koningen 19: 1-3a

Achab vertelde Izebel alles wat Elia had gedaan, ook dat hij alle profeten ter dood had gebracht. Toen liet Izebel Elia de volgende boodschap overbrengen: De goden mogen met mij doen wat ze willen als u morgen om deze tijd niet hetzelfde lot ondergaat als zij. Elia werd bang en vluchtte om zijn leven te redden.

 

Stilte

Wees stil in Gods aanwezigheid om de tekst tot je te laten spreken.

 

Wie behoefte heeft aan een langere stilte, kan de ingesproken versie even pauzeren.

 

Gedachten bij de schriftlezing

Soms is het fijn om een bijbelverhaal eens in kleine stukjes te lezen, soms is het lastig. Dat laatste ervaar ik vandaag. Ik merk dat ik in ieder stukje tekst toch vooral op zoek ben naar iets wat inspireert, iets wat raakt aan ons leven of waar wij wat mee kunnen, maar in de paar verzen van vandaag kan ik dat niet ontdekken.

Wat hier verteld wordt, bouwt voort op een voorafgaande geschiedenis: het verhaal over de strijd op de Karmel, tussen de profeten van Bal aan de ene kant en Elia als profeet van de Ene aan de andere kant. Hoewel deze strijd uitpakt in het voordeel van Elia en daarmee bevestigd wordt dat de God in wiens dienst hij staat betrouwbaar is, eindigt het verhaal met de gruwelijke scne waarin Elia de profeten van Bal ter dood laat brengen. Dat is ook waar Izebel, de vrouw van koning Achab, nu zo boos over is. Zo boos zelfs dat Elia op zijn beurt voor zijn leven moet vrezen.

De strijd tegen alles wat mensen afhoudt van het geloof in de Ene wordt in het Oude Testament vaak hard gevoerd. Harder dan wat past bij mijn beleving van wat rechtvaardig is. En blijkbaar wil ik dat iedere bijbeltekst aansluit bij mijn ideen over goed en kwaad. Blijkbaar verwacht ik in ieder stukje bijbeltekst inspiratie te vinden over hoe ik moet leven.

Maar nu vraag ik me af of sommige teksten ook niet gewoon een confronterende spiegel zijn van hoe het er in onze wereld aan toe gaat. Of we van sommige teksten maar gewoon niet te veel moeten verwachten: niet een voorbeeld om na te volgen, niet een verhaal dat ons vertelt wat wij moeten doen. Want die verwachtingen leiden alleen maar tot weerstand. Maar als het lukt om die verwachtingen los te laten, dan ontstaat er misschien ruimte om de tekst op een andere manier tot ons te laten spreken: als een uitnodiging om na te denken over wat in ons leven afgoden zijn, over wat ons soms afhoudt van het geloof in de Ene.

 

Gebed

Herder van mensen,

voor allen die in duisternis

van zonde en schuld verkeren,

hebt Gij een licht ontstoken

in Jezus, de Mensenzoon.

Wij vragen U:

geef ons een levend hart

om te luisteren naar uw Woord,

geef ons nieuwe ogen

om in Hem de mens te zien

door wie Gij ons vrij maakt,

in deze veertig dagen en heel ons leven.

Amen.

(gebed uit het Dienstboek)

 

Om te doen

Schrijf voor jezelf eens op met welke verwachtingen jij de Bijbel leest. Wanneer je bij een tekst weerstand ervaart, kun je dit lijstje er weer eens bij pakken om te kijken of n van die verwachtingen je in de weg zit.

 

Woorden om de dag mee in te gaan

Vrede wens ik je toe.

Liefde wens ik je toe.

Moge God je behoeden,

leef met zijn liefde.

Vrede wens ik je toe.

 

(lied 31:1 uit: Opstaan! Meer liederen uit Iona, Glasgow en de rest van de wereld)