WEEK 7 – ben jij er voor MIJ?

 

DAG 36 – dinsdag 30 maart 2021

 

 

Licht in het donker

Steek een kaars aan als teken van Gods aanwezigheid

 

Muziek

Christus Verlosser,

Zoon van de Vader,

geef ons, Heer, uw vrede.

 

(Een lied uit Taizé)

 

 

Klik HIER om de gesproken versie van dit bezinningsmoment te starten.

 

Openingswoorden

Gezegend zijt Gij, God,

koning der wereld,

die de morgen ontbood

en het licht hebt geroepen,

zegen ook mij

met uw licht!

 

Schriftlezing: Matteüs 26: 33-35

Petrus zei daarop tegen hem: ‘Misschien zal iedereen u afvallen, ik nooit!’ Jezus antwoordde hem: ‘Ik verzeker je: deze nacht zul je, nog voor de haan gekraaid heeft, mij driemaal verloochenen.’ Petrus zei: ‘Al zou ik met u moeten sterven, verloochenen zal ik u nooit.’ Alle andere leerlingen vielen hem daarin bij.

 

Stilte

Wees stil in Gods aanwezigheid om de tekst tot je te laten spreken.

 

Wie behoefte heeft aan een langere stilte, kan de ingesproken versie even pauzeren.

 

Gedachten bij de schriftlezing

Wat zijn het grote woorden die hier over de lippen van Petrus komen. En het is niet alleen Petrus die Jezus trouw belooft op leven en dood; alle andere leerlingen vallen hem daarin bij. Ze voelen de dreiging van wat komen gaat en in de emotie van dat moment, laten zij hun hart spreken, bijna zonder erbij na te denken.

Sterke emoties roepen grote woorden op. Op een feestelijke huwelijksdag klinken grotere uitspraken dan in het leven van alledag. Maar juist ook wanneer we bang zijn om iemand kwijt te raken, komen grote woorden makkelijker over onze lippen. Sommige mensen zeggen nooit zomaar ‘Ik hou van jou’ tegen een ander, totdat er zich ineens iets voordoet wat het leven of de liefde bedreigt. Je doet beloften, zonder er echt over na te denken of je die beloften wel kunt waarmaken. En misschien hoort dat ook wel een beetje bij de liefde: die onbevangenheid, die spontaniteit, de taal van het hart die niet wordt geremd door het verstand.

Maar het roept bij mij wel de vraag op of we de liefde óók kunnen laten spreken op andere momenten, bijvoorbeeld wanneer het tonen van liefde onszelf ook iets kost. Wanneer we niet blij zijn met wat de ander doet, maar toch nabij willen blijven om te proberen hem of haar te begrijpen. Of wanneer het uitspreken van de liefde voor iemand ons kwetsbaar maakt voor het oordeel van anderen.

Ons hart laten spreken is niet altijd een kwestie van grote woorden; veel vaker is het een zaak van vallen en weer opstaan, van iedere dag opnieuw proberen en ons hart richten op de liefde waarmee God ons liefheeft.

 

Gebed

God, die met ons zijt,

geef Gij ons in uw goedheid

dat wij in staat zijn

U van harte te eren,

elkaar lief te hebben

in alle oprechtheid

en in goede en kwade dagen

mens te zijn met U.

Amen.

                              (gebed uit het Dienstboek)

 

Om te doen

Spreek vandaag eens je liefde of waardering uit voor iemand tegen wie je dat misschien niet zo vaak zegt. Dat kan in woorden, maar natuurlijk ook in daden.

 

Woorden om de dag mee in te gaan

Zie ons, uw mensen,

bewaar ons in uw handen,

breng ons naar uw vrede.

 

(naar: Michaël Steehouder)