WEEK 7 – ben jij er voor MIJ?

 

DAG 39 – vrijdag 2 april 2021 – Goede Vrijdag

 

 

Licht in het donker

Steek een kaars aan als teken van Gods aanwezigheid

 

Muziek

Erbarme dich, mein Gott

Um meiner Zähren willen.
Schaue hier,
Herz und Auge weint vor Dir
Bitterlich.

 

(Uit de Matthäus Passion, J.S. Bach, BWV 244, uitgevoerd door de Nederlandse Bachvereniging o.l.v. Jos van Veldhoven)

 

 

Klik HIER om de gesproken versie van dit bezinningsmoment te starten.

 

Openingswoorden

Gezegend zijt Gij, God,

koning der wereld,

die de morgen ontbood

en het licht hebt geroepen,

zegen ook mij

met uw licht!

 

Schriftlezing: Matteüs 26: 75

Toen herinnerde Petrus zich wat Jezus gezegd had: ‘Voordat er een haan gekraaid heeft, zul je mij driemaal verloochenen.’ Hij ging naar buiten en huilde bitter.

 

Stilte

Wees stil in Gods aanwezigheid om de tekst tot je te laten spreken.

 

Wie behoefte heeft aan een langere stilte, kan de ingesproken versie even pauzeren.

 

Gedachten bij de schriftlezing

Dit is geen tekst die uitleg of toelichting behoeft. De emotie van Petrus vertelt het verhaal. Elk woord dat daaraan wordt toegevoegd, lijkt hier te veel. Maar misschien kunnen we wel meevoelen met Petrus. Juist op deze Goede Vrijdag worden wij aangesproken op onze rol in de veroordeling en uiteindelijk de kruisiging van Jezus. We worden aangesproken op hoe wij vaak geen ruimte geven in deze wereld aan alles waar Jezus voor staat.

Het is niet meer zo vanzelfsprekend om stil te staan bij noties als ‘zondebesef’. Toch vind ik het altijd bijzonder en indrukwekkend hoe dit wel meeklinkt in de dienst op Goede Vrijdag. Je wordt door de vertelling van het lijdensevangelie meegenomen, totdat het is alsof je zelf aan de voet van het kruis staat en Jezus je vanaf het kruis aankijkt. Het maakt me nederig. Maar het is de kunst om dan niet weg te kijken, om je niet te laten overweldigen door dat gevoel van tekortschieten. Want als je wegkijkt, dan zie je niet wat er uit de ogen van Jezus spreekt: geen veroordeling, maar liefde. Met zijn blik houdt hij ons vast, door alles heen, uit liefde.

 

Gebed

Gedenk, o God van genade,

al uw daden van ontferming

en strek uw zegenende armen uit

over ons en over al die mensen

voor wie uw eigen Zoon

de pijnen heeft doorstaan,

verwerping, vernedering, verlatenheid,

tot in de diepste diepten.

Door Hem, Jezus Christus, uw Zoon, onze Heer,

die met U in eenheid van de heilige Geest

leeft en regeert in de eeuwen der eeuwen.

Amen.

                              (gebed uit het Dienstboek)

 

Om te doen

Probeer vandaag niet te snel te spreken, maar vooral te luisteren en je oordeel over mensen of situaties op te schorten.

 

Woorden om de dag mee in te gaan

God zal je hoeden, Christus je voeden,

Geest van hierboven geeft zin en zicht.

God schenkt je warmte, geneest en omarmt je,

vriend in het duister en gids naar het licht.

 

(lied 426)